Bài 36. Tốc độ phản ứng hóa học - Lần làm bài thứ 2

Thời gian: 15 phút Số lượt trắc nghiệm: 1,452

Đối với các phản ứng có chất khí tham gia, khi tăng áp suất, tốc độ phản ứng tăng là do:


Để đánh giá mức độ xảy ra nhanh hay chậm của các phản ứng hóa học người ta dùng đại lượng nào dưới đây?


Đối với phản ứng có chất khí tham gia thì nhận định nào dưới đây đúng?


Khi cho cùng một lượng dung dịch axit sunfuric vào hai cốc đựng cùng một thể tích dung dịch Na2S2O3 với nồng độ khác nhau, ở cốc đựng dung dịch Na2S2O3 có nồng độ lớn hơn thấy kết tủa xuất hiện trước. Điều đó chứng tỏ ở cùng điều kiện về nhiệt độ, tốc độ phản ứngTrong các cặp phản ứng sau, nếu lượng Fe trong các cặp đều được lấy bằng nhau thì cặp nào có tốc độ phản ứng lớn nhất?


Ý nào sau đây là đúng?


Phương án nào dưới đây mô tả đầy đủ nhất các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?


Định nghĩa nào sau đây là đúng?


Phát biểu nào về chất xúc tác là đúng?


Nhận định nào dưới đây là đúng?

Bình luận bằng Facebook