Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán - Phần 2

Thời gian: 60 phút Số lượt trắc nghiệm: 1,256

Câu 1:
Trong các nôi dung sau đây, nội dung nào không thuộc kiểm toán tuân thủ
Câu 2:
Khái niệm về gian lận biểu hiện là
Câu 3:
Hạn chế nào trong các hạn chế dưới đây không thuộc những hạn chế có hữu của hệ thống kiểm soát nội bộ?
Câu 4:
Nội dung nào trong số các nội dung sau đây không thuộc nội dung nghiên cứu đánh giá hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ
Câu 6:
Để đánh giá khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp về mặt tài chính cần xem xét đến biểu hiện chủ yếu nào?
Câu 7:
Hồ sơ nào trong các hồ sơ sau không thuộc hồ sơ lưu giữ của công ty kiểm toán?
Câu 8:
Kiểm toán đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của đơn vị thuộc loại kiểm toán
Câu 9:
Trong các nguyên tắc sau đây, nguyên tắc nào không phù hợp với nguyên tắc kiểm toán báo cáo tài chính
Câu 10:
Sau khi đã lập báo cáo kiểm toán, các kiểm toán viên công ty kiểm toán cần giải quyết các sự kiện nào có thể phát sinh?

Bình luận bằng Facebook