Câu hỏi trắc nghiệm môn Lý luận chính trị - Phần 4

Thời gian: 60 phút Số lượt trắc nghiệm: 1,256

Câu 1:
Chọn câu trả lời đúng. Một trong những vai trò của thực tiễn đối với nhận thức:
Câu 2:
Chọn câu trả lời đúng. Hình thức nào sau đây biểu hiện hoạt động thực tiễn của con người?
Câu 3:
Hãy xác định cách định nghĩa đúng nhất theo quan điểm của triết học Mác-Lênin?
Câu 4:
Hãy xác định cách định nghĩa đúng nhất theo quan điểm triết học Mác-Lênin?
Câu 5:
Hãy xác định cách giải thích đúng nhất theo quan điểm triết học Mác-Lênin? Tự nhiên là môi trường tồn tại và phát triển của xã hội vì sao?
Câu 6:
Hãy xác định cách giải thích đúng nhất theo quan điểm triết học MácLênin: Lao động là yếu tố đầu tiên, cơ bản, quan trọng nhất tạo nên sự thống nhất hữu cơ giữa xã hội và tự nhiên vì:
Câu 7:
Hãy xác định phương trả lời đúng nhất. Yếu tố nào của dân số tác động chủ yếu tới sự phát triển của xã hội trong thời đại ngày nay?
Câu 8:
Quan điểm, tư tưởng của xã hội là chủ yếu thuộc phạm trù nào?
Câu 9:
Các thiết chế như Nhà nước, Đảng, chính trị… là các yếu tố thuộc phạm trù nào?
Câu 10:
Phương thức sản xuất là thể thống nhất của các nhân tố nào?
Câu 11:
Cấu trúc của lực lượng sản xuất bao gồm:
Câu 12:
Mặt tự nhiên của phương thức sản xuất là gì?
Câu 13:
Phạm trù nào thể hiện mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong quá trình sản xuất?
Câu 14:
Phạm trù nào thể hiện mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất?
Câu 15:
Mặt xã hội của phương thức sản xuất là gì?
Câu 16:
Tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các chế độ xã hội trong lịch sử?
Câu 17:
Phạm trù nào nói lên thể thống nhất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất?
Câu 18:
Tư liệu sản xuất đặc trưng trong phương thức sản xuất phong kiến là:
Câu 19:
Trong quan hệ sản xuất, quan hệ nào giữ vao trò quyết định:
Câu 20:
Quy luật xã hội nào giữ vai trò quyết định đối với sự vận động, phát triển của xã hội?

Bình luận bằng Facebook