Đề TEST chuyên môn Toán 11 - Lần làm bài thứ 1

Thời gian: 90 phút Số lượt trắc nghiệm: 1,564

Hàm số nào sau đây thì có đồ thị nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng?


Chu kì của hàm số:
\[y=2\cos \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right) - 5\tan \left( {\frac{\pi }{6} - x} \right)\]
là:
Cho hàm số:
\[y=f(x)=\sin \pi x\]
Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:


Cho hàm số:
\[f\left( x \right)=\sin 2x\]
Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:Phương trình:
\[\sin x + \cos x = 1 - \frac{1}{2}\sin 2x\] có nghiệm là:
\[\left( {n;k \in {\rm Z}} \right)\]
Xét hệ:
\[\left\{ \begin{array}{l}
m^2 .\sin x=5 - \sin x \\
x \in \left[ {0,{\rm{ }}2\pi } \right] \\
\end{array} \right.\]
Lựa chọn phương án đúng.Người ta muốn phân loại một thế hệ thanh niên theo giới tính ( nam hoặc nữ ), theo tình trạng hôn nhân ( đã lập gia đình hay chưa lập gia đình ), và theo nghề nghiệp ( 17 nghề nghiệp trong xã hội ). Có bao nhiêu cách phân loại khác nhau?


Giải bất phương trình:
\[C_{n - 1}^4 - C_{n - 1}^3 - \frac{5}{4}A_{n - 2}^2 < 0;\left( {n \in {\rm Z}} \right)\]
Tìm số nguyên dương bé nhất n sao cho trong khai triển \[\left( {1 + x} \right)^n \] có hai hệ số liên tiếp có tỉ số là: 7/15
Hàm số nào sau đây thì có đồ thị nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng?


Chu kì của hàm số:
\[y=2\cos \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right) - 5\tan \left( {\frac{\pi }{6} - x} \right)\]
là:
Cho hàm số:
\[y=f(x)=\sin \pi x\]
Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:


Cho hàm số:
\[f\left( x \right)=\sin 2x\]
Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:Phương trình:
\[\sin x + \cos x = 1 - \frac{1}{2}\sin 2x\] có nghiệm là:
\[\left( {n;k \in {\rm Z}} \right)\]
Xét hệ:
\[\left\{ \begin{array}{l}
m^2 .\sin x=5 - \sin x \\
x \in \left[ {0,{\rm{ }}2\pi } \right] \\
\end{array} \right.\]
Lựa chọn phương án đúng.Người ta muốn phân loại một thế hệ thanh niên theo giới tính ( nam hoặc nữ ), theo tình trạng hôn nhân ( đã lập gia đình hay chưa lập gia đình ), và theo nghề nghiệp ( 17 nghề nghiệp trong xã hội ). Có bao nhiêu cách phân loại khác nhau?


Giải bất phương trình:
\[C_{n - 1}^4 - C_{n - 1}^3 - \frac{5}{4}A_{n - 2}^2 < 0;\left( {n \in {\rm Z}} \right)\]
Tìm số nguyên dương bé nhất n sao cho trong khai triển \[\left( {1 + x} \right)^n \] có hai hệ số liên tiếp có tỉ số là: 7/15
Hàm số nào sau đây thì có đồ thị nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng?


Chu kì của hàm số:
\[y=2\cos \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right) - 5\tan \left( {\frac{\pi }{6} - x} \right)\]
là:
Cho hàm số:
\[y=f(x)=\sin \pi x\]
Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:


Cho hàm số:
\[f\left( x \right)=\sin 2x\]
Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:Phương trình:
\[\sin x + \cos x = 1 - \frac{1}{2}\sin 2x\] có nghiệm là:
\[\left( {n;k \in {\rm Z}} \right)\]
Xét hệ:
\[\left\{ \begin{array}{l}
m^2 .\sin x=5 - \sin x \\
x \in \left[ {0,{\rm{ }}2\pi } \right] \\
\end{array} \right.\]
Lựa chọn phương án đúng.Người ta muốn phân loại một thế hệ thanh niên theo giới tính ( nam hoặc nữ ), theo tình trạng hôn nhân ( đã lập gia đình hay chưa lập gia đình ), và theo nghề nghiệp ( 17 nghề nghiệp trong xã hội ). Có bao nhiêu cách phân loại khác nhau?


Giải bất phương trình:
\[C_{n - 1}^4 - C_{n - 1}^3 - \frac{5}{4}A_{n - 2}^2 < 0;\left( {n \in {\rm Z}} \right)\]
Tìm số nguyên dương bé nhất n sao cho trong khai triển \[\left( {1 + x} \right)^n \] có hai hệ số liên tiếp có tỉ số là: 7/15
Hàm số nào sau đây thì có đồ thị nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng?


Chu kì của hàm số:
\[y=2\cos \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right) - 5\tan \left( {\frac{\pi }{6} - x} \right)\]
là:
Cho hàm số:
\[y=f(x)=\sin \pi x\]
Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:


Cho hàm số:
\[f\left( x \right)=\sin 2x\]
Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:Phương trình:
\[\sin x + \cos x = 1 - \frac{1}{2}\sin 2x\] có nghiệm là:
\[\left( {n;k \in {\rm Z}} \right)\]
Xét hệ:
\[\left\{ \begin{array}{l}
m^2 .\sin x=5 - \sin x \\
x \in \left[ {0,{\rm{ }}2\pi } \right] \\
\end{array} \right.\]
Lựa chọn phương án đúng.Người ta muốn phân loại một thế hệ thanh niên theo giới tính ( nam hoặc nữ ), theo tình trạng hôn nhân ( đã lập gia đình hay chưa lập gia đình ), và theo nghề nghiệp ( 17 nghề nghiệp trong xã hội ). Có bao nhiêu cách phân loại khác nhau?


Giải bất phương trình:
\[C_{n - 1}^4 - C_{n - 1}^3 - \frac{5}{4}A_{n - 2}^2 < 0;\left( {n \in {\rm Z}} \right)\]
Tìm số nguyên dương bé nhất n sao cho trong khai triển \[\left( {1 + x} \right)^n \] có hai hệ số liên tiếp có tỉ số là: 7/15
Hàm số nào sau đây thì có đồ thị nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng?


Chu kì của hàm số:
\[y=2\cos \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right) - 5\tan \left( {\frac{\pi }{6} - x} \right)\]
là:
Cho hàm số:
\[y=f(x)=\sin \pi x\]
Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:


Cho hàm số:
\[f\left( x \right)=\sin 2x\]
Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:Phương trình:
\[\sin x + \cos x = 1 - \frac{1}{2}\sin 2x\] có nghiệm là:
\[\left( {n;k \in {\rm Z}} \right)\]
Xét hệ:
\[\left\{ \begin{array}{l}
m^2 .\sin x=5 - \sin x \\
x \in \left[ {0,{\rm{ }}2\pi } \right] \\
\end{array} \right.\]
Lựa chọn phương án đúng.Người ta muốn phân loại một thế hệ thanh niên theo giới tính ( nam hoặc nữ ), theo tình trạng hôn nhân ( đã lập gia đình hay chưa lập gia đình ), và theo nghề nghiệp ( 17 nghề nghiệp trong xã hội ). Có bao nhiêu cách phân loại khác nhau?


Giải bất phương trình:
\[C_{n - 1}^4 - C_{n - 1}^3 - \frac{5}{4}A_{n - 2}^2 < 0;\left( {n \in {\rm Z}} \right)\]
Tìm số nguyên dương bé nhất n sao cho trong khai triển \[\left( {1 + x} \right)^n \] có hai hệ số liên tiếp có tỉ số là: 7/15

Bình luận bằng Facebook