Đề test dành cho mod lớp 11 - Lần làm bài thứ 1

Thời gian: 45 phút Số lượt trắc nghiệm: 1,564

Theo A-rê-ni-ut, chất nào dưới đây là bazơ?


Trộn 100 ml dung dịch có pH=1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 200 ml dung dịch có pH=12. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H+][OH-]=10-14)Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào là đúng?


Độ dinh dưỡng của phân KNO3 bằng:Cho hỗn hợp khí CO2, SO2, CO, N2 qua dung dịch Ba(OH)2 lấy dư. Khí thoát ra khỏi bình là:Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách:


Cho a gam hỗn hợp X gồm Si và Al tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,792 lit hiđro. Mặt khác, cũng lượng hỗn hợp X như trên khi tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 0,672 lit H2. Các khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
Như vậy a có giá trị là:Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH3O và có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 31,0. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất Z ?Khi đốt cháy hoàn toàn 3,60g ankan X thu được 5,60 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là trường hợp nào sau đây ?Công thức cấu tạo CH3CH(CH3)CH2CH2CH3 ứng với tên gọi nào sau đây?

Theo A-rê-ni-ut, chất nào dưới đây là bazơ?


Trộn 100 ml dung dịch có pH=1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 200 ml dung dịch có pH=12. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H+][OH-]=10-14)Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào là đúng?


Độ dinh dưỡng của phân KNO3 bằng:Cho hỗn hợp khí CO2, SO2, CO, N2 qua dung dịch Ba(OH)2 lấy dư. Khí thoát ra khỏi bình là:Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách:


Cho a gam hỗn hợp X gồm Si và Al tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,792 lit hiđro. Mặt khác, cũng lượng hỗn hợp X như trên khi tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 0,672 lit H2. Các khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
Như vậy a có giá trị là:Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH3O và có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 31,0. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất Z ?Khi đốt cháy hoàn toàn 3,60g ankan X thu được 5,60 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là trường hợp nào sau đây ?Công thức cấu tạo CH3CH(CH3)CH2CH2CH3 ứng với tên gọi nào sau đây?

Theo A-rê-ni-ut, chất nào dưới đây là bazơ?


Trộn 100 ml dung dịch có pH=1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 200 ml dung dịch có pH=12. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H+][OH-]=10-14)Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào là đúng?


Độ dinh dưỡng của phân KNO3 bằng:Cho hỗn hợp khí CO2, SO2, CO, N2 qua dung dịch Ba(OH)2 lấy dư. Khí thoát ra khỏi bình là:Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách:


Cho a gam hỗn hợp X gồm Si và Al tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,792 lit hiđro. Mặt khác, cũng lượng hỗn hợp X như trên khi tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 0,672 lit H2. Các khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
Như vậy a có giá trị là:Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH3O và có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 31,0. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất Z ?Khi đốt cháy hoàn toàn 3,60g ankan X thu được 5,60 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là trường hợp nào sau đây ?Công thức cấu tạo CH3CH(CH3)CH2CH2CH3 ứng với tên gọi nào sau đây?

Bình luận bằng Facebook