Đề thi học kì I - lớp 11 CB - Lần làm bài thứ 1

Thời gian: 60 phút Số lượt trắc nghiệm: 1,865

Điện trường trong khí quyển gần mặt đất có cường độ 200 V/m, hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Một electron (-e = -1,6.10-19 C) ở trong điện trường này sẽ chịu tác dụng một lực điện có cường độ và hướng như thế nào ?


Hai tấm kim loại phẳng rộng đặt song song, cách nhau 2 cm, được nhiễm điện trái dấu nhau và có độ lớn bằng nhau. Muốn điện tích q = 5.10-10C di chuyển từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công A = 2.10-9 J. Hãy xác định cường độ điện trường bên trong hai tấm kim loại đó. Cho biết điện trường bên trong hai tấm kim loại đã cho là điện trường đều và có đường sức vuông góc với các tấm.


Để bóng đèn loại 120 V - 60 W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220 V, người ta mắc nối tiếp với nó một điện trở phụ R. Tìm điện trở phụ đó?


Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực bằng niken. Đương lượng điện hoá của niken là k = 0,30 g/C. Khi cho dòng điện cường độ I = 5 A chạy qua bình này trong khoảng thời gian t = 1 giờ thì khối lượng m của niken bám vào catôt bằng bao nhiêu ?


Chọn phát biểu đúng. Cho hệ ba điện tích cô lập q1, q2, q3 nằm trên cùng một đường thẳng. Hai điện tích q1, q3 là hai điện tích dương cách nhau 60 cm và q1 = 4q3. Lực điện tác dụng lên điện tích q2 bằng 0. Nếu vậy, điện tích q2


Có 12 nguồn điện giống nhau, suất điện động và điện trở trong của mỗi người là e = 1,5V và ro = 3Ω. Mắc hỗn hợp đối xứng thành x dãy song song, mỗi dãy có y nguồn mắc nối tiếp. Mạch ngoài của bộ nguồn là điện trở R = 4Ω. Mắc các nguồn điện như thế nào để công suất ở mạch ngoài có giá trị cực đại.Có hai điện tích q1, q2 đặt cách nhau 10 cm trong chân không. Điện tích q1 = 5.10-9C, điện tích q2 = -5.10-9C. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và cách đều hai điện tích


Khi một điện tích q = -2 C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công -6 J. Hỏi hiệu điện thế UMN có giá trị nào sau đây?


Một nguồn điện có suất điện động là ξ và điện trở trong là r mắc với điện trở R ở mạch ngoài. Điện trở R nhận được một công suất cực đại. Tính hiệu suất của nguồn điện.


Gọi m là khối lượng của chất giải phóng ở điện cực, I là cường độ dòng điện, t là khoảng thời gian có dòng điện chạy qua chất điện phân, F là số Fa-ra-đây, A là khối lượng mol nguyên tử và n là hoá trị của nguyên tố giải phóng ra ở điện cực. Hãy viết công thức Fa-ra-đây về điện phân.
Điện trường trong khí quyển gần mặt đất có cường độ 200 V/m, hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Một electron (-e = -1,6.10-19 C) ở trong điện trường này sẽ chịu tác dụng một lực điện có cường độ và hướng như thế nào ?


Hai tấm kim loại phẳng rộng đặt song song, cách nhau 2 cm, được nhiễm điện trái dấu nhau và có độ lớn bằng nhau. Muốn điện tích q = 5.10-10C di chuyển từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công A = 2.10-9 J. Hãy xác định cường độ điện trường bên trong hai tấm kim loại đó. Cho biết điện trường bên trong hai tấm kim loại đã cho là điện trường đều và có đường sức vuông góc với các tấm.


Để bóng đèn loại 120 V - 60 W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220 V, người ta mắc nối tiếp với nó một điện trở phụ R. Tìm điện trở phụ đó?


Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực bằng niken. Đương lượng điện hoá của niken là k = 0,30 g/C. Khi cho dòng điện cường độ I = 5 A chạy qua bình này trong khoảng thời gian t = 1 giờ thì khối lượng m của niken bám vào catôt bằng bao nhiêu ?


Chọn phát biểu đúng. Cho hệ ba điện tích cô lập q1, q2, q3 nằm trên cùng một đường thẳng. Hai điện tích q1, q3 là hai điện tích dương cách nhau 60 cm và q1 = 4q3. Lực điện tác dụng lên điện tích q2 bằng 0. Nếu vậy, điện tích q2


Có 12 nguồn điện giống nhau, suất điện động và điện trở trong của mỗi người là e = 1,5V và ro = 3Ω. Mắc hỗn hợp đối xứng thành x dãy song song, mỗi dãy có y nguồn mắc nối tiếp. Mạch ngoài của bộ nguồn là điện trở R = 4Ω. Mắc các nguồn điện như thế nào để công suất ở mạch ngoài có giá trị cực đại.Có hai điện tích q1, q2 đặt cách nhau 10 cm trong chân không. Điện tích q1 = 5.10-9C, điện tích q2 = -5.10-9C. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và cách đều hai điện tích


Khi một điện tích q = -2 C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công -6 J. Hỏi hiệu điện thế UMN có giá trị nào sau đây?


Một nguồn điện có suất điện động là ξ và điện trở trong là r mắc với điện trở R ở mạch ngoài. Điện trở R nhận được một công suất cực đại. Tính hiệu suất của nguồn điện.


Gọi m là khối lượng của chất giải phóng ở điện cực, I là cường độ dòng điện, t là khoảng thời gian có dòng điện chạy qua chất điện phân, F là số Fa-ra-đây, A là khối lượng mol nguyên tử và n là hoá trị của nguyên tố giải phóng ra ở điện cực. Hãy viết công thức Fa-ra-đây về điện phân.
Điện trường trong khí quyển gần mặt đất có cường độ 200 V/m, hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Một electron (-e = -1,6.10-19 C) ở trong điện trường này sẽ chịu tác dụng một lực điện có cường độ và hướng như thế nào ?


Hai tấm kim loại phẳng rộng đặt song song, cách nhau 2 cm, được nhiễm điện trái dấu nhau và có độ lớn bằng nhau. Muốn điện tích q = 5.10-10C di chuyển từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công A = 2.10-9 J. Hãy xác định cường độ điện trường bên trong hai tấm kim loại đó. Cho biết điện trường bên trong hai tấm kim loại đã cho là điện trường đều và có đường sức vuông góc với các tấm.


Để bóng đèn loại 120 V - 60 W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220 V, người ta mắc nối tiếp với nó một điện trở phụ R. Tìm điện trở phụ đó?


Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực bằng niken. Đương lượng điện hoá của niken là k = 0,30 g/C. Khi cho dòng điện cường độ I = 5 A chạy qua bình này trong khoảng thời gian t = 1 giờ thì khối lượng m của niken bám vào catôt bằng bao nhiêu ?


Chọn phát biểu đúng. Cho hệ ba điện tích cô lập q1, q2, q3 nằm trên cùng một đường thẳng. Hai điện tích q1, q3 là hai điện tích dương cách nhau 60 cm và q1 = 4q3. Lực điện tác dụng lên điện tích q2 bằng 0. Nếu vậy, điện tích q2


Có 12 nguồn điện giống nhau, suất điện động và điện trở trong của mỗi người là e = 1,5V và ro = 3Ω. Mắc hỗn hợp đối xứng thành x dãy song song, mỗi dãy có y nguồn mắc nối tiếp. Mạch ngoài của bộ nguồn là điện trở R = 4Ω. Mắc các nguồn điện như thế nào để công suất ở mạch ngoài có giá trị cực đại.Có hai điện tích q1, q2 đặt cách nhau 10 cm trong chân không. Điện tích q1 = 5.10-9C, điện tích q2 = -5.10-9C. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và cách đều hai điện tích


Khi một điện tích q = -2 C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công -6 J. Hỏi hiệu điện thế UMN có giá trị nào sau đây?


Một nguồn điện có suất điện động là ξ và điện trở trong là r mắc với điện trở R ở mạch ngoài. Điện trở R nhận được một công suất cực đại. Tính hiệu suất của nguồn điện.


Gọi m là khối lượng của chất giải phóng ở điện cực, I là cường độ dòng điện, t là khoảng thời gian có dòng điện chạy qua chất điện phân, F là số Fa-ra-đây, A là khối lượng mol nguyên tử và n là hoá trị của nguyên tố giải phóng ra ở điện cực. Hãy viết công thức Fa-ra-đây về điện phân.
Điện trường trong khí quyển gần mặt đất có cường độ 200 V/m, hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Một electron (-e = -1,6.10-19 C) ở trong điện trường này sẽ chịu tác dụng một lực điện có cường độ và hướng như thế nào ?


Hai tấm kim loại phẳng rộng đặt song song, cách nhau 2 cm, được nhiễm điện trái dấu nhau và có độ lớn bằng nhau. Muốn điện tích q = 5.10-10C di chuyển từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công A = 2.10-9 J. Hãy xác định cường độ điện trường bên trong hai tấm kim loại đó. Cho biết điện trường bên trong hai tấm kim loại đã cho là điện trường đều và có đường sức vuông góc với các tấm.


Để bóng đèn loại 120 V - 60 W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220 V, người ta mắc nối tiếp với nó một điện trở phụ R. Tìm điện trở phụ đó?


Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực bằng niken. Đương lượng điện hoá của niken là k = 0,30 g/C. Khi cho dòng điện cường độ I = 5 A chạy qua bình này trong khoảng thời gian t = 1 giờ thì khối lượng m của niken bám vào catôt bằng bao nhiêu ?


Chọn phát biểu đúng. Cho hệ ba điện tích cô lập q1, q2, q3 nằm trên cùng một đường thẳng. Hai điện tích q1, q3 là hai điện tích dương cách nhau 60 cm và q1 = 4q3. Lực điện tác dụng lên điện tích q2 bằng 0. Nếu vậy, điện tích q2


Có 12 nguồn điện giống nhau, suất điện động và điện trở trong của mỗi người là e = 1,5V và ro = 3Ω. Mắc hỗn hợp đối xứng thành x dãy song song, mỗi dãy có y nguồn mắc nối tiếp. Mạch ngoài của bộ nguồn là điện trở R = 4Ω. Mắc các nguồn điện như thế nào để công suất ở mạch ngoài có giá trị cực đại.Có hai điện tích q1, q2 đặt cách nhau 10 cm trong chân không. Điện tích q1 = 5.10-9C, điện tích q2 = -5.10-9C. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và cách đều hai điện tích


Khi một điện tích q = -2 C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công -6 J. Hỏi hiệu điện thế UMN có giá trị nào sau đây?


Một nguồn điện có suất điện động là ξ và điện trở trong là r mắc với điện trở R ở mạch ngoài. Điện trở R nhận được một công suất cực đại. Tính hiệu suất của nguồn điện.


Gọi m là khối lượng của chất giải phóng ở điện cực, I là cường độ dòng điện, t là khoảng thời gian có dòng điện chạy qua chất điện phân, F là số Fa-ra-đây, A là khối lượng mol nguyên tử và n là hoá trị của nguyên tố giải phóng ra ở điện cực. Hãy viết công thức Fa-ra-đây về điện phân.

Bình luận bằng Facebook