Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường mẫu số 1

Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường tài liệu tham khảo mẫu do bộ tài nguyên và môi trường ban hành cam kết về những tác động đến môi trường và những đánh giá để bảo vệ môi trường. Đây là một bản hồ sơ quan trọng đối với những doanh nghiệp nào chuẩn bị đi vào hoạt động do đó để có thể hoàn thiện mẫu giấy xác nhận một các chính xác khoa học các bạn có thể tham khảo biểu mẫu dưới đây của chúng tôi :

haikk

Số trang: 2 Lượt xem: 212 Lượt tải: 24 Loại file:

Tải tài liệu Xem trực tuyến

Thông tin tài liệu

Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường mẫu số 1

06/01/2016

Mẫu giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: (Địa danh), ngày… tháng … năm …
GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG


Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số … /2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; Căn cứ … (3) … quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … (1) …; Căn cứ Văn bản … (*) … về việc ủy quyền tổ chức xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường

Theo đề nghị của Ông (Bà) … (4) …,

… (1) … XÁC NHẬN

Điều 1. Chủ dự án là … (5) … đã có Văn bản số … ngày … tháng … năm … đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án “… (2) …”.

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung về bảo vệ môi trường nêu trong bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung và những yêu cầu bắt buộc sau đây:

Điều 3. Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án, những yêu cầu bắt buộc tại Điều 2 của Giấy

xác nhận này và bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận tại Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường số … (6) … ngày … tháng … năm … của … (7) … của Dự án là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án.
Điều 4. Giấy xác nhận này có giá trị kể từ ngày ký và đi kèm Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường số ...(6) … ngày … tháng … năm … của … (7) … của Dự án./.

… (8) … Nơi nhận: (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

- Chủ dự án;

- Lưu …

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan cấp giấy xác nhận;

(2) Tên đầy đủ của dự án;

(3) Tên đầy đủ của văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … (1) …;

(4) Người đứng đầu tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường của cơ quan cấp giấy xác nhận;

(5) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;

(6) Ký, mã hiệu của giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước đó của dự án;

(7) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan đã ký giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
trước đó của dự án;

(8) Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan cấp giấy xác nhận;

(*) Tên đầy đủ của văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền ủy quyền cho (1) tổ chức xác
nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công
nghệ cao, khu chế xuất.

Tài liệu thường xem cùng

 • Mau bia va trang phu bia cua ban cam ket bao ve moi truong1 trang

  Bạn đang cần sử dụng mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng lại chưa tìm kiếm được mẫu chuẩn xác. Đừng lo lắng, Taingon.net đã cung cấp cho bạn mẫu bìa word và trang phụ bìa đúng theo form chuẩn, bạn chỉ cần tải về máy và sử dụng thay vì phải mất thời gian tìm kiếm hoặc soạn thảo mà chưa chắc mẫu đã đúng chuẩn. Mẫu bìa và trang phụ bìa này được sử dụng trong trường hợp công ty hoặc doanh nghiệp của bạn triển khai một dự án và muốn tiến hành làm bản cam kết bảo vệ môi trường.
  Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường

  22822

 • Ban cam ket tham gia BHYT xac nhan tham gia bao hiem y te2 trang

  Theo quy định của luật lao động thì khi ký kết hợp đồng lao đồng từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động phải thực hiện bản cam kết tham gia BHYT. Theo đó, công ty phải đảm bảo cho nhân viên được hưởng quyền lợi bảo hiển y tế tại một bệnh viện nào đó theo nguyện vọng của người lao động. Nội dung bản cam kết nêu rõ thông tin cá nhân, giới tính, tuổi, đơn vị công tác của người được tham gia BHYT. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bản cam kết hợp đồng, cam kết nghỉ việc trên Taingon.net để sử dụng trong các trường hợp cần thiết.
  Bản cam kết tham gia BHYT, xác nhận tham gia bảo hiểm y tế

  56446

 • Mau giay xac nhan danh gia tac dong moi truong2 trang

  Mẫu giấy xác nhận đánh giá tác động môi trường được xây dựng dựa trên những tài liệu tham khảo biểu mẫu của bộ tài nguyên và môi trường biểu mẫu được trình bày khoa học rõ ràng đề có căn cứ đánh giá báo cáo phê duyệt yêu cầu, quyết định trong công tác bảo vệ môi trường. Bạn có thể tham khảo biểu mẫu của chúng tôi dưới đây để có được cái nhìn khái quát và tổng thể nhất.
  Mẫu giấy xác nhận đánh giá tác động môi trường

  49043

 • Mau van ban uy quyen cho uy ban nhan dan cap xa dang ky ban cam ket bao ve moi truong

  Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường là một trong số những nội dung cũng như những vấn đề có liên quan đến văn bản ủy quyền và những đăng ký cam kết bảo vệ môi trường đảm bảo cũng như thực hiện chính sách tốt nhất. Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng được tổng hợp và cập nhật đầy đủ thông tin nhất trên Taingon.net bạn hãy cùng tìm hiểu và tham khảo để biết thêm chi tiết.
  Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

  0719

Bình luận bằng Facebook

Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường mẫu số 1Tải ngay

/ 2
 • 1
 • 2