Upload tài liệu

Bạn có tài liệu cần chia sẻ cho những người khác, hãy sử dụng chức năng upload tài liệu trên Taingon.net
- Để upload tài liệu lên Taingon.net, bạn gửi email đính kèm tài liệu vào email info@taingon.net.
- Ban kiểm duyệt nội dung sẽ duyệt tài liệu của bạn và cập nhật lên website taingon.net.
- Sau khi cập nhật xong lên website, Ban kiểm duyệt sẽ có email thông báo đến người gửi tài liệu.