Hồ sơ đăng kí kinh doanh

Dự thảo điều lệ công ty được tất cả các cổ đông sáng lập (hoặc người đại diện theo ủy quyềncủa cổ đông sáng lập là tổ chức) và người đại diện theo pháp luật ký từng trang (có thể thamkhảo mẫu) (1 bản)

tranminhthang

Số trang: 8 Lượt xem: 48 Lượt tải: 18 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Hồ sơ đăng kí kinh doanh

18/11/2016

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH , ĐĂNG KÝ THUẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN

(Theo Thông tư số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA)

(Áp dụng từ ngày 13/7/2009 )
1- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh do đại diện pháp luật công ty ký (theo mẫu qui định) (2 bản);

2- Dự thảo điều lệ công ty được tất cả các cổ đông sáng lập (hoặc người đại diện theo ủy quyền
của cổ đông sáng lập là tổ chức) và người đại diện theo pháp luật ký từng trang (có thể tham
khảo mẫu) (1 bản)

3- Danh sách cổ đông sáng lập có chữ ký của tất cả cổ đông và đại diện pháp luật tại cột 18 và
phần cuối trang. (theo mẫu qui định) (1 bản);

4- Giấy tờ chứng thực của cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:

4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn
hiệu lực. (1 bản)

4.2- Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức:

- Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy tờ tương đương khác ;
bản sao hợp lệ Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác. (mỗi loại 1 bản)

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực theo khoản 4.1 nêu trên
của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng. (mỗi loại 1 bản)

5- Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định thì nộp kèm văn bản
xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (tham khảo danh sách ngành
nghề yêu cầu vốn pháp định tại địa chỉ website http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/Tiếng
Việt/Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định) (mỗi loại 1 bản);

6- Doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì nộp kèm
bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của người có chứng chỉ hành nghề theo quy
định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ (tham khảo
danh sách ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tại địa chỉ website
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/Tiếng Việt/Ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề) (mỗi
loại 1 bản);

7- Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu qui định) (1 bản).

-----------------------------------------------------------------------
- Thời hạn giải quyết hồ sơ: 5 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ
- Lệ phí đăng ký kinh doanh: 200.000 đồng; lệ phí đăng ký giấy chứng nhận mẫu dấu :
20.000 đồng
LƯU Ý:

- Không điền tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.

- Có thể tải các mẫu hồ sơ quy định và mẫu tham khảo từ Website:
www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/Tiếng Việt/Thủ tục cấp đăng ký kinh doanh và biểu mẫu chi tiết/
….

- Có thể đăng ký thành lập công ty trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và
Đầu tư tại website: www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/tiếng việt/dịch vụ đăng ký kinh doanh qua
mạng/thành lập….

- Nếu người nộp hồ sơ không phải là chủ sở hữu hoặc đại diện pháp luật: xuất trình Giấy CMND
(hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo mục 3 nêu trên) còn hiệu lực và
văn bản ủy quyền của người nộp hồ sơ thay có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc
Công chứng nhà nước.
Nếu có vấn đề chưa rõ đề nghị liên lạc số điện thoại 38 293 179 Tổ Hướng dẫn –
Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh.
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THÔNG TIN TRÊN

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN
-Người đăng ký: ghi tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, được viết bằng chữ in
hoa

Chức danh của người đại diện theo pháp luật chọn Giám đốc(Tổng giám đốc) hoặc Chủ tịch
Hội đồng quản trị (một cá nhân có thể kiêm nhiệm hai chức danh, nhưng chức danh đại diện
pháp luật chỉ phải chọn một trong hai, lưu ý thống nhất chức danh người đại diện pháp luật trên
giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và điều 6 điều lệ công ty). Cá nhân đã đăng ký Giám đốc (Tổng
giám đốc) công ty cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc (Tổng giám đốc) của doanh
nghiệp khác.
Số chứng thực chọn 1 trong 2 loại:
+ Chứng minh nhân dân (số, ngày cấp, nơi cấp). CMND phải còn hạn sử dụng (không quá 15
năm), không bong, tróc, nhòe số.

+ Hộ chiếu còn hạn sử dụng (số, ngày cấp, nơi cấp );

Kê khai loại chứng thực nào thì nộp kèm theo giấy tờ tương ứng trong hồ sơ đăng ký kinh doanh
-Tên công ty: theo qui định tại Điều 31, 33 Luật Doanh nghiệp thì: tên doanh nghiệp phải được
viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai
thành tố: loại hình doanh nghiệp và tên riêng.

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt
sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp
có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng
nước ngoài. Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không được trùng với doanh nghiệp
đã đăng ký.

Doanh nghiệp có thể có (hoặc không có) tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài.

Tham khảo thêm Điều 10, 11, 12, 13 nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày
29/8/2006 về đăng ký kinh doanh để tìm hiểu quy định về tên trùng, tên gây nhầm lẫn … tại
website http://www.dpi.hochiminh.city.gov.vn/tiếng Việt/Văn bản pháp quy về đăng ký kinh doanh
/ Luật doanh nghiệp, nghị định và các thông tư hướng dẫn liên quan…

Cách dò tên: Truy cập vào địa chỉ www.dpi.hochiminhcity.gov.vn//Tiếng Việt/tìm kiếm
thông tin chi tiết doanh nghiệp/doanh nghiệp trong nước/tìm kiếm doanh nghiệp/tìm kiếm theo
điều kiện/tên doanh nghiệp. Nhập tên doanh nghiệp, không nhập thông tin vào các ô khác và
chọn cập nhật. Sử dụng font chữ UNICODE.
Ví dụ 1:

Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TÁO XANH

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN APPLE CORPORATION

Tên công ty viết tắt: CÔNG TY CỔ PHẦN TX

Ví dụ 2:

Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TÁO XANH

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN APPLE CORPORATION

Tên công ty viết tắt: GA CORP

Ví dụ 3:
Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TÁO XANH

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAO XANH CORPORATION

Tên công ty viết tắt: TX CORP
-Địa chỉ trụ sở chính: Căn cứ Điều 35 Luật Doanh nghiệp thì đó là địa điểm liên lạc, giao dịch
của doanh nghiệp, phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ xác thực gồm số nhà, tên phố (ngõ
phố) hoặc tên phường (xã), quận (huyện); số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).
-Ngành, nghề kinh doanh:

- Đăng ký ngành nghề đúng mã ngành cấp 4 hoặc cấp 5 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt
Nam theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành
nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của ngành nghề kinh doanh
được quy định cụ thể tại Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ kế hoạch và
Đầu tư. Tham khảo các văn bản tại địa chỉ http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/ Tiếng Việt/ Luật
doanh nghiệp, Nghị định và Thông tư hướng dẫn liên quan/…

Cách dò ngành như sau: tham khảo Quyết định 337/2007/QĐ-BKH trước, sau khi xác định được
lĩnh vực theo yêu cầu thì tra ngược trở lại Quyết định 10/2007/QĐ-TTg để ghi đúng tên ngành và
mã ngành. Đề nghị không tự ý thay đổi tên ngành trong Quyết định 10/2007/QĐ-TTg).

- Đối với ngành nghề không được quy định tại Danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam, nhưng
được quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành thì đăng ký kinh doanh theo quy định của
pháp luật chuyên ngành và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh .

- Đối với ngành nghề pháp luật chuyên ngành yêu cầu có chứng chỉ hành nghề thì đăng ký
ngành nghề theo lĩnh vực được phép hoạt động ghi trên chứng chỉ hành nghề và không ghi mã
ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh. Tham khảo bảng tổng hợp danh mục ngành nghề
yêu cầu có chứng chỉ hành nghề tại http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/ Tiếng Việt/ Danh mục
ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề.

- Đối với ngành nghề không có trong danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam và chưa được quy
định tại văn bản pháp luật chuyên ngành thì đăng ký theo yêu cầu và không ghi mã ngành trong
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
-Vốn điều lệ: do các cổ đông tự đăng ký, có thể là hiện kim (tiền Việt Nam, vàng hoặc ngoại tệ
đã được qui đổi sang tiền Việt Nam) hoặc tài sản khác. Nếu ngành nghề kinh doanh không yêu
cầu điều kiện phải có vốn pháp định thì tùy theo nhu cầu, quy mộ hoạt động của công ty, các cổ
đông đăng ký vốn cho phù hợp.
Vốn pháp định: chỉ kê khai khi doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về vốn pháp
định. Trường hợp này mức vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định. Tham khảo
danh mục ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định tại http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/Tiếng
Việt/ Danh mục ngành nghề yêu cầu vốn pháp định.
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THÔNG TIN TRÊN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
- Cột 2: Nếu cổ đông là cá nhân thì ghi đầy đủ họ và tên theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ
chiếu.

Nếu cổ đông là tổ chức: ghi đầy đủ tên công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế và tên nguời đại diện phần
vốn của cổ đông là tổ chức.

- Cột 7: ghi địa chỉ hiện tại của cổ đông là tổ chức.

- Cột 8: ghi địa chỉ thường trú ( địa chỉ được ghi trên hộ khẩu) của cổ đông là cá nhân, địa chỉ
trụ sở của tổ chức (ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc quyết định thành lập) và địa chỉ thường trú của cá nhân là
đại diện tổ chức.

- Cột 10: ghi số lượng cổ phần cổ đông đăng ký mua

- Cột 11: ghi giá trị tương ứng với số cổ phần (cột 10) cổ đông đăng ký mua

- Cột 12: + Nếu là vốn của cá nhân hoặc tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp: ghi là DD (
nghĩa là dân doanh);

+ Nếu tổ chức là doanh nghiệp nhà nước: ghi là NN ( nghĩa là nhà nước)

- Cột 13 + cột 14: ghi số lượng và giá trị cổ phần phổ thông đăng ký mua

- Cột 15 + cột 16: nếu có cổ đông đăng ký mua cổ phần ưu đãi thì ghi số lượng và giá trị tương
ứng.

- Cột 17: ghi cụ thể ngày tháng năm cụ thể cổ đông đăng ký mua (không ghi “ngay khi được cấp
đăng ký kinh doanh”, ‘trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh” hoặc
tương tự)

- Cột 17: chữ ký của cổ đông theo thứ tự tương ứng. Nếu tổ chức góp vốn thì đóng dấu của tổ
chức và ký tên của người đại diện phần vốn của tổ chức.

- Lưu ý: Đại diện pháp luật nếu đồng thời là cổ đông công ty thì ký cả ở cột 18 và phần cuối
trang
MỘT SỐ LƯU Ý CỤ THỂ KHI XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ
Lưu ý chung điều lệ: phải đảm bảo các nội dung theo Điều 22 Luật Doanh nghiệp gồm các nội
dung cụ thể:

Một số lưu ý cụ thể (khi tham khảo điều lệ mẫu):

Điều 5: doanh nghiệp ghi thời gian cụ thể mà doanh nghiệp hoạt động, không ghi “vô hạn” hoặc
“cho đến khi có quyết định”…

Ví dụ: Doanh nghiệp dự kiến thời gian hoạt động là 20 năm hoặc 50 năm

Điều 6: Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp có thể chọn Giám đốc(Tổng giám đốc)
hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị (một cá nhân có thể kiêm nhiệm hai chức danh, nhưng chức
danh đại diện phápluật chỉ chọn một trong hai, lưu ý thống nhất chức danh người đại diện pháp
luật trên Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và điều 6 điều lệ công ty). Cá nhân đã đăng ký Giám
đốc (Tổng giám đốc) công ty cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc (Tổng giám đốc) của
doanh nghiệp khác.

Điều 7: nếu các cổ đông không góp vốn bằng tài sản thì không nêu danh mục tài sản và các
cam kết về giá trị tài sản.

Điều 25: các cổ đông phải thông qua và ghi rõ họ tên của các cá nhân đảm nhiệm các chức
danh quản lý vào điều này

Điều 29: Nếu công ty thuê giám đốc hoặc giám đốc không phải là cổ đông nắm giữ tối thiểu 5%
vốn điều lệ, thì phải quy định việc công ty có thể thuê giám đốc hoặc việc bổ nhiệm giám đốc
công ty không phụ thuộc vào tỷ lệ góp vốn của thành viên vào công ty tại điều này hoặc nêu cụ
thể tiêu chuẩn của Giám đốc.

Lưu ý: các cổ đông phải thông qua từng điều khoản quy định tại điều lệ công ty (thể hiện bằng
việc các cổ đông ký tên và ghi rõ họ tên vào từng trang điều lệ)

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
1/ Địa chỉ nhận thông báo thuế: là địa chỉ giao dịch, nhận các văn bản và thông báo thuế do cơ
quan Thuế gởi đến. Địa chỉ này có thể nằm ngoài địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp.

2/ Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: doanh nghiệp kê khai ngày dự tính hoặc ngày chính thức
hoạt động

3/ Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh:

+ Hạch toán độc lập: các loại hình doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc có con dấu
riêng, có tài khoản ngân hàng, và được sự đồng ý của cơ quan chủ quản về việc hạch toán độc
lập.

+ Hạch toán phụ thuộc: chỉ chọn mục này cho các đơn vị phụ thuộc là chi nhánh
4/ Năm tài chính: là niên độ kế toán. Niên độ kế toán nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
là 01/01 đến 31/12 dương lịch (hoặc từ ngày chính thức hoạt động đến 31/12 năm đó).

5/ Tổng số lao động: ghi số lao động dự kiến làm việc tại doanh nghiệp hoặc chi nhánh doanh
nghiệp tại thời điểm đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

6/ Đăng ký xuất khẩu: xuất nhập khẩu là quyền của doanh nghiệp, do đó doanh nghiệp chọn có
hoặc không tùy theo dự kiến hoạt động của doanh nghiệp. Chi nhánh có thể hoạt động xuất
khẩu, nhập khẩu tùy theo ủy quyền của doanh nghiệp.

7/ Tài khoản ngân hàng, kho bạc: là tài khoản của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp tư nhân
có thể kê khai tài khoản của chủ doanh nghiệp. Đơn vị hạch toán phụ thuộc kê khai tài khoản
của đơn vị chủ quản.

8/ Thông tin về đơn vị chủ quản: chi nhánh, văn phòng đại diện phải kê khai mục này

9/ Các loại thuế phải nộp: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế môn bài là
các loại thuế bắt buộc; các loại thuế khác nếu có phát sinh thì kê khai.

10/ Thông tin về các đơn vị có liên quan: doanh nghiệp bỏ trống, không kê khai mục này

11/ Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: nếu đăng ký kinh doanh từ tình trạng
hợp nhất, tách, chia doanh nghiệp hoặc có nhận sáp nhập của doanh nghiệp khác thì đánh dấu
vào ô đó.

(Bản khai này là tài liệu kèm theo Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh nên doanh nghiệp không
cần ký tên)
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU


Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ theo Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA
ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an tại Sở Kế hoạch và
Đầu tư. Đóng lệ phí đăng ký mẫu dấu ngay tại Quầy thu phí của Công an thành phố đặt tại
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau đó chọn đơn vị để khắc con dấu
theo danh sách sau:


1. Cơ sở khắc dấu 459 Phòng CS QLHC về TTXH Công an TP.HCM địa chỉ 459 Trần
Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, Tp.HCM.

2. Cơ sở khắc dấu Thành Công, địa chỉ 143 Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM.

3. Chi nhánh Công ty TNHH TM Hà Anh, địa chỉ 128 Lê Lai, quận 1, TP.HCM.

4. Công ty TNHH Một thành viên Á Châu, địa chỉ 197 Hải Thượng Lãn Ông, phường
13, quận 5, Tp.HCM.

5. Công ty TNHH TM Mẫn Đạt, 98F Lê Lai, quận 1, Tp.HCM.
6. Công ty TNHH Dung Phúc, địa chỉ 201/13/31 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình
Thạnh, Tp.HCM.

7. Công ty TNHH Sao Sáng, địa chỉ 621 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh,
quận 1, Tp.HCM.

8. Công ty TNHH TM DV Khắc dấu Sao Đỏ, địa chỉ: 278 Lê Thánh Tôn, phường Bến
Thành, quận 1, Tp.HCM.
Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được con dấu do cơ sở khắc dấu chuyển
đến, cơ quan công an có trách nhiệm kiểm tra, đăng ký để trả con dấu và Giấy chứng nhận
đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp. Khi đến nhận con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu
tại cơ quan công an, đại diện doanh nghiệp nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế và xuất trình Giấy chứng
minh nhân dân cho cơ quan công an.
Nếu có vấn đề chưa rõ đề nghị quý ông (bà) vui lòng gọi vào số điện thoại 38 293 179
Tổ Hướng dẫn – Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh
doanh.
Mẫu đơn Công ty Cổ phần
Mẫu danh sách thành viên Công ty Cổ phần
Điều lệ Công ty Cổ phần
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/data/news/2003/7/348/DKKD_CP.htm

Xem thêm

doanh nhân tự học, tài liệu quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài liệu quản trị kinh doanh, thu thập thông tin khách hàng

Tài liệu thường xem cùng

 • Thu tuc ho so dang ki thue8 trang

  1.Đề nghị cấp MST (Mẫu số 07-MST do cơ quan thuế cấp)2.Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo các bản kê (nếu có) (Mẫu số 01-ĐK-TCT màu xanh do cơ quan Thuế cấp) 3.Giấy chứng nhận ĐKKD (bản sao có công chứng).4.Quyết định thành lập doanh nghiệp (bản sao).
  Thủ tục hồ sơ đăng kí thuế

  152

 • Mau ho so dang ky kinh doanh4 trang

  Mẫu hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp là toàn bộ những trình tự thủ tục yêu cầu cần thiết trong quá trình tiến hành đăng kí kinh doanh. Để có được mẫu hồ sơ đăng kí kinh doanh chuẩn các cá nhân tổ chức cần đến các cơ quan có thẩm quyền, đơn vị tổ chức để được hướng dẫn cũng như khai hoàn thiện đầy đủ mẫu hồ sơ tuân thủ những quy định của pháp luật
  Mẫu hồ sơ đăng ký kinh doanh

  35283

 • Mau dang ki kinh doanh ho kinh doanh

  Tham khảo tài liệu mẫu đăng kí kinh doanh hộ kinh doanh nếu như bạn đang có ý định kinh doanh dưới hình thức hộ gia đình nhé. Đây là một loại giấy tờ bắt buộc cần phải có kèm theo những giấy tờ, văn bản khác trước khi bạn bước vào kinh doanh. Tham khảo thêm nhiều tài liệu hay khác có trên TaiNgon. net như: hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty hợp danh, giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty cổ phẩn, thủ tục tiến hành thành lập doanh nghiệp....
  Mẫu đăng kí kinh doanh hộ kinh doanh

  34835

 • Ho so thanh lap cong ty tnhh 2 thanh vien3 trang

  Mẫu hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên được trình bày khoa học rõ ràng, theo quy định pháp luật nhà nước. Mẫu hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên rất dễ dàng thực hiện bạn có thể tham khảo mẫu của chúng tôi dưới đây việc hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty TNHH sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết.
  Hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

  20465

Bình luận bằng Facebook

Hồ sơ đăng kí kinh doanhTải ngay

/ 8