Lịch sử tháng thứ 6, ngày 28 tháng 03 năm 2008 - Lần làm bài thứ 2

Thời gian: 60 phút Số lượt trắc nghiệm: 1,453

Hot Potatoes jmatchHot Potatoes jmatchNguyên nhân chung dẫn tới sự thất bại của ba sự kiện: khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương là:


“Chiến tranh đặc biệt “ nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu của Mỹ?


Chiến thắng quân sự nào của ta đã làm phá sản về cơ bản chiến tranh đặc biệt của Mỹ?


“Đánh sập nguỵ quân, nguỵ quyền giành chính quyền về tay nhân dân, buộc Mỹ phải đàm phán rút quân về nước”. Đó là mục tiêu của ta trong:


Để mở đầu cho cuộc tổng tiến công chiến 1972, quân ta đã tấn công vào nơi nào?


Với chiến thắng Phước Long, giúp Bộ Chính trị bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam như thế nào?


Ý nghiã lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên là:


“ Thời cơ chiến lược mới đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam trước mùa mưa…”Đó là Nghị quyết nào của Đảng ta?


Trong những năm đầu sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp cách mạng Miền Bắc có những khó khăn gì? Chọn câu trả lời đúng?


“Cách mạng đã lấy từ tay địa chủ 81 vạn ha ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 2 triệu nông cụ chia cho nông dân nghèo”. Đó là kết quả của thời kì nào?


Việc hoàn thành cải cách ruộng đất có ý nghĩa gì? Chọn một câu trả lời?


“…Bị tước đoạt đến hạt gạo mà họ năm nắng, mười sương mới kiếm được,hay mảnh vải mà họ phải thức khuya dậy sớm để dệt thành, họ sống cầm hơi với hớp cháo cám nhạt, và trần mình chịu rét lúc đêm đông.” Đó là nhận định về tình cảnh của người nông dân Việt Nam trong thời kì:


Đâu là trọng tâm phát triển kinh tế Miền Bắc (từ 1958-1960)? Chọn câu trả lời đúng?


Hãy cho biết ý nghĩa của công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc? Chọn câu đúng?


Đâu là ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng Khởi”?


Chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ra đời trong hoàn cảnh nào?


Hãy chỉ ra câu đúng nhất về âm mưu cơ bản của chiến lược “chiến tranh đặc biệt”:


Lý do nào ta chủ trương mở cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân (1968)?


Mĩ đã tuyên bố xóa bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào thời gian nào?


Hiến chương Liên hợp quốc và quyết định chính thức thành lập Liên hợp quốc được thông qua ở hội nghị nào?


Hãy tìm đúng lý do Nhật Bản được gọi là “Đế quốc kinh tế”?


Nước nào được đánh giá là “Mô hình xã hội dân chủ” ở Châu Âu trong những năm 80 của thế kỉ XX?


“ Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm sau cũng không đòi được”. Đoạn văn trên được Nguyễn Ái Quốc trình bày lúc nào?


Trong những năm 1919-1925, có sự kiện lịch sử nào tiêu biểu gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?


Chọn câu đúng để điền vào chỗ trống của câu sau đây: "Muốn cứu nước, muốn giải phóng dân tộc không có con đường nào khác...."


Vấn đề khác nhau giữa cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là gì?


Mặt trận Việt Minh ra đời trong sự kiện lịch sử nào dưới đây?


Khi cách mạng tháng Tám giành thắng lợi ở Hà Nội, Bác Hồ đang ở đâu?


Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trước khi Cách mạng Tháng Tám giành thắng lợi. Đúng hay sai?


Ngày 30-8-1945 ghi dấu sự kiện nào trong Cách mạng tháng Tám 1945?


Tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời trong thời điểm lịch sử nào?


"Hỡi quốc dân đồng bào!... Phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh, quân Nhật đã bị tan rã tại khắp các mặt trận, kẻ thù chúng ta đã ngã gục..."
Câu nói đó thể hiện điều gì trong Cách mạng tháng Tám?


Nội dung nào dưới đây thể hiện tính nguyên tắc trong Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946?


Việc xây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng tại các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn là việc làm của tổ chức nào?


"... Chúng ta càng nhân nhượng thực dân Pháp càng lấn tới...". Điều gì nói lên sự thật đó?


Trong các chiến thắng sau đây, chiến thắng nào đã đưa cuộc kháng chiến của nhân dân ta tiến lên bước phát triển nhảy vọt?


Âm mưu "đánh nhanh, thắng nhanh" của Pháp bị thất bại hoàn toàn bởi chiến thắng nào của ta?


Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va?


Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi được đánh giá như "Một mốc lịch sử bằng vàng". Đó là câu nói của ai?


Chiến thắng trong phong trào Đồng khởi của quân dân miền Nam đã làm phá sản chiến lược chiến tranh nào của Mĩ?


Trong lúc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại lần thứ nhất ở miền Bắc, Mĩ đã áp dụng loại hình chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam?


Chiến thắng lớn nhất thể hiện tình đoàn kết keo sơn chiến đấu của quân dân Việt - Lào trong những năm 1969 - 1972 là:


Thắng lợi nào của quân dân miền Nam trong những năm 1970-1972 buộc Mĩ thừa nhận thất bại của chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh?


Trận chiến đấu gay go quyết liệt nhất trong chiến dịch Hồ Chí Minh là trận nào?


Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng, lúc mới thành lập có bao nhiêu người?


Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc bao nhiêu năm chiến tranh giải phóng dân tộc?


Pháp mở cuộc tấn công Việt Bắc vào thu đông 1947 vì:


Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?


Nội dung của Hội nghị TW Đảng lần thứ XV đầu năm 1959 là:


Kết quả lớn nhất của phong trào “Đồng khởi “ là gì?

Bình luận bằng Facebook