Mẫu giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường

Mẫu giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường được xây dựng dựa trên tài liệu tham khảo mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của cá nhân tổ chức cùng có ý thức chung bảo vệ môi trường sống. Mời bạn đọc quan tâm tham khảo mẫu giấy thủ tục hành chính này.

bagiakhotinh

Số trang: 2 Lượt xem: 553 Lượt tải: 56 Loại file:

Tải tài liệu Xem trực tuyến

Thông tin tài liệu

Mẫu giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường

20/09/2016

Mẫu giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)
mau giay xac nhan cam ket bao ve moi truong
Mẫu giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
, ngày… tháng … năm …
GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số … /2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
Căn cứ … (3) … quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … (1) …;
Căn cứ Văn bản … (*) … về việc ủy quyền tổ chức xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường
Theo đề nghị của Ông (Bà) … (4) …,
… (1) … XÁC NHẬN
Điều 1. Chủ dự án là … (5) … đã có Văn bản số … ngày … tháng … năm … đăng ký bản cam kết bảo vệ
môi trường của Dự án “… (2) …”.
Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung về bảo vệ môi trường nêu trong bản cam kết bảo vệ môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau đây:
Điều 3. Bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án và Giấy xác nhận này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện bảo vệ môi trường trong suốt
quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án.
Điều 4. Giấy xác nhận này có giá trị kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
- Chủ dự án;
- Lưu …
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan cấp giấy xác nhận;
(2) Tên đầy đủ của dự án;
(3) Tên đầy đủ của văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của … (1)
(4) Người đứng đầu tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường của cơ quan cấp giấy xác nhận;
(5) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;
(6) Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan cấp giấy xác nhận;
(*) Tên đầy đủ của văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền ủy quyền cho (1) tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất.

Tài liệu thường xem cùng

 • Ban cam ket tham gia BHYT xac nhan tham gia bao hiem y te2 trang

  Theo quy định của luật lao động thì khi ký kết hợp đồng lao đồng từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động phải thực hiện bản cam kết tham gia BHYT. Theo đó, công ty phải đảm bảo cho nhân viên được hưởng quyền lợi bảo hiển y tế tại một bệnh viện nào đó theo nguyện vọng của người lao động. Nội dung bản cam kết nêu rõ thông tin cá nhân, giới tính, tuổi, đơn vị công tác của người được tham gia BHYT. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bản cam kết hợp đồng, cam kết nghỉ việc trên Taingon.net để sử dụng trong các trường hợp cần thiết.
  Bản cam kết tham gia BHYT, xác nhận tham gia bảo hiểm y tế

  56446

 • Mau giay xac nhan danh gia tac dong moi truong2 trang

  Mẫu giấy xác nhận đánh giá tác động môi trường được xây dựng dựa trên những tài liệu tham khảo biểu mẫu của bộ tài nguyên và môi trường biểu mẫu được trình bày khoa học rõ ràng đề có căn cứ đánh giá báo cáo phê duyệt yêu cầu, quyết định trong công tác bảo vệ môi trường. Bạn có thể tham khảo biểu mẫu của chúng tôi dưới đây để có được cái nhìn khái quát và tổng thể nhất.
  Mẫu giấy xác nhận đánh giá tác động môi trường

  49043

 • Mau van ban uy quyen cho uy ban nhan dan cap xa dang ky ban cam ket bao ve moi truong

  Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường là một trong số những nội dung cũng như những vấn đề có liên quan đến văn bản ủy quyền và những đăng ký cam kết bảo vệ môi trường đảm bảo cũng như thực hiện chính sách tốt nhất. Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng được tổng hợp và cập nhật đầy đủ thông tin nhất trên Taingon.net bạn hãy cùng tìm hiểu và tham khảo để biết thêm chi tiết.
  Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

  0719

 • Mau giay xac nhan bao cao cong tac danh gia tac dong moi truong2 trang

  Mẫu giấy xác nhận trình bày về nội dung về việc thực hiện mẫu giấy tham khảo xác nhận các nội dung báo cáo công tác đánh giá tác động môi trường ban hành theo quy chuẩn của bộ tài nguyên môi trường là cơ sở căn cứ đánh giá chất lượng do đó cần phải trình bày khoa học rõ ràng.
  Mẫu giấy xác nhận báo cáo công tác đánh giá tác động môi trường

  43243

Bình luận bằng Facebook

Mẫu giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trườngTải ngay

/ 2
 • 1
 • 2