Mẫu hồ sơ đăng ký kinh doanh

Mẫu hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp là toàn bộ những trình tự thủ tục yêu cầu cần thiết trong quá trình tiến hành đăng kí kinh doanh. Để có được mẫu hồ sơ đăng kí kinh doanh chuẩn các cá nhân tổ chức cần đến các cơ quan có thẩm quyền, đơn vị tổ chức để được hướng dẫn cũng như khai hoàn thiện đầy đủ mẫu hồ sơ tuân thủ những quy định của pháp luật

thoixong

Số trang: 4 Lượt xem: 352 Lượt tải: 83 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Mẫu hồ sơ đăng ký kinh doanh

19/11/2016

Để cho các bạn đọc giả dễ dàng cũng như tiện lợ trong quá trình tìm mẫu hồ sơ đăng ký kinh doanh Taingon.net sẽ giới thiệu đến các bạn đọc giả mẫu hồ sơ đăng ký kinh doanh mới nhất, chọn lọc, mời bạn đọc cùng tham khảo !
 1. BIỂU MẪU 1 Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời STT Số hồ sơ 1. Tên Cơ quan thống kê Sở Kế hoạch và Đầu tư 2. Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân 3. (TTHC) Lĩnh vực thống kê Kế hoạch và Đầu tư 4. Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo qui định của pháp luật Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ (số 61/21 Lý Tự Trọng, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). - Doanh nghiệp nộp 1 bộ hồ sơ theo qui định - Cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ xem xét tính hợp lệ, ghi giấy biên nhận trao cho người nộp - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ - 11 gi ờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần Trình tự thực hiện 5. Bước 3: Doanh nghiệp đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ - Cán bộ công chức trả giấy chứng nhận và ghi biên lai thu tiền phí, lệ phí - Người đại diện theo pháp luật ký vào giấy chứng nhận, phiếu trả kết quả theo mẫu và nộp lệ phí theo qui định - Thời gian trả kết quả: Sáng từ 7 giờ - 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần. Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 6. a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (Theo mẫu); - Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp; - Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề Hồ sơ 7. yêu cầu phải có vốn pháp định); - Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (Đối với doanh nghi ệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề); - Bản kê khai thông tin đăng ký thuế b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 8. Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu 9. tư TP.Cần Thơ TTHC
 2. b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế TP.Cần Thơ Đối tượng thực hiện Cá nhân 10. TTHC Tổ chức Có Nếu có, nêu rõ tên mẫu đơn, mẫu Nêu rõ tên, số, ký hiệu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính văn bản ban hành mẫu kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai. đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: - Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày Giấy đề nghị đăng ký kinh 19 tháng 10 năm 2006 doanh doanh nghiệp tư nhân của Bộ Kế hoạch và (Phụ lục I-1) Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo qui định tại Nghị định số TTHC này có yêu cầu 88/2006/NĐ-CP ngày 29 phải hoàn thành mẫu 12. tháng 8 năm 2006 của đơn, mẫu tờ khai Chính phủ về đăng ký không? kinh doanh Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2: - Thông tư liên tịch Bảng kê khai thông tin đăng ký 05/2008/TTLT/BKH- BTC-BCA ngày 29 tháng thuế 07 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư- Bộ tài chính- Bộ Công an Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp Có Nếu có, nêu rõ tên và mức phí, lệ Nêu rõ tên, số, ký hiệu, phí (trong ô dưới đây). ngày tháng năm của văn Phí, lệ phí 15. bản quy định về phí, lệ phí (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó. 2
 3. Tên và mức phí, lệ phí 1: Quyết định số - 40/2007/QĐ-UBND ngày - Lệ phí cấp giấy chứng nhận 10/12/2007 của UBND đăng ký kinh doanh doanh nghiệp thành phố Cần Thơ về tư nhân: 100.000 đồng/1 lần cấp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy phép giấy chứng nhận giấy đăng ký chứng chỉ hành nghề thẻ phê duyệt chứng chỉ Kết quả của việc thực văn bản xác nhận 18. hiện TTHC quyết định hành chính giấy xác nhận bản cam kết ghi rõ biển hiệu ________________ văn bản chấp thuận bằng loại khác: 19. Có Ngoài quy định về thủ Nêu đầy đủ các yêu cầu hoặc Nêu rõ tên, số, ký hiệu, tục, có yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây). ngày tháng năm của văn điều kiện nào để được bản pháp luật quy định cấp một trong các loại về các yêu cầu hoặc giấy nêu tại câu hỏi 13 điều kiện (trong ô dưới hay không? đây) và đính kèm văn bản đó. 3
 4. Yêu cầu hoặc điều kiện 1 Nghị định - 139/2007/NĐ-CP ngày *Quyền thành lập doanh 05 tháng 09 năm 2007 nghiệp: của Chính phủ hướng 1. Tất cả các tổ chức là pháp dẫn chi tiết thi hành một nhân, gồm cả doanh nghiệp có số điều của Luật Doanh vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nghiệp; Nam, không phân biệt nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính và mọi cá nhân, không phân biệt nơi cư trú và quốc tịch, nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp, đều có quyền thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 2. Mỗi cá nhân chỉ được quyền đăng ký thành lập một doanh nghiệp tư nhân 4
 5. Yêu cầu hoặc điều kiện 2 * Đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định: Đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định thì việc đăng ký kinh doanh ngành, nghề kinh doanh phải có thêm xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định, trừ trường hợp vốn chủ sở hữu được ghi trong bảng tổng kết tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định theo quy định. * Đối với ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề: Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật thì việc đăng ký kinh doanh ngành, nghề kinh doanh đó phải thực hiện theo quy định dưới đây: 1. Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì Giám đốc của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề. 2. Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc và người khác phải có chứng chỉ hành nghề thì Giám đốc của doanh nghiệp đó và ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề. 3. Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không yêu cầu Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề. 5
 6. Căn cứ pháp lý của Tên, số, ký hiệu, ngày 23. Loại văn bản pháp luật ban hành, ngày có hiệu TTHC lực: Luật Doanh nghiệp 2005 ̣̉ ́ ̣ Luât cua Quôc hôi (Số 60/2005/QH11) Nghị quyết của Quốc hội Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Nghị định số - 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 08 năm 2006 của chính phủ về đăng ký kinh doanh; Nghị định - Nghị đinh cua Chinh phủ ̣ ̉ ́ 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Nghị quyết của Chính phủ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Quyêt đinh cua Bộ trưởng ̣́ ̉ Chỉ thị cua Bộ trưởng ̉ Thông tư cua Bộ trưởng ̉ - Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo qui định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 6

Tài liệu thường xem cùng

 • dang ky thay doi noi dung dang ky kinh doanh5 trang

  Để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ theo các bước sau: Bước 1 cần chuẩn bị sẵn hồ sơ, điền đầy đủ những thông tin cần thiết. Bước 2 nộp hồ sơ đã hoàn thiện, bước 3 chờ kết quả tối đa trong vòng 5 ngày. Thực hiện đầy đủ những bước này là bạn đã hoàn thành các bước trong việc đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh. Bạn có thể tham khảo kỹ hươn những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật tại TaiNgon.net. Ngoài ra bạn cũng có thể tải miễn phí mẫu đơn đăng ký kinh doanh về máy để sử dụng khi cần nhé.
  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

  452

 • Ho so dang ki kinh doanh cong ty co phan8 trang

  Nếu bạn đang có ý định thành lập công ty cổ phẩn thì nên tham khảo hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty cổ phần. Hiểu nôm na, công ty cổ phần là một hình thức kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp được hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Đối với các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần thì được gọi là cổ đông và cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được gọi là cổ phiếu. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những tài liệu hay, bổ ích khác trên trang như giấy đề nghị tạm ứng, mẫu biên nhận hồ sơ...
  Hồ sơ đăng kí kinh doanh công ty cổ phần

  3312

 • Giay de nghi dang ky kinh doanh ho kinh doanh1 trang

  Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh là điều kiện cần khi tiến hành kinh doanh hộ cá thể, nhưng không phải đơn vị nào cũng nắm được những điều kiệ cần thiết khi hoàn thiện giấy đề nghị đăng kí kinh doanh, bởi vậy chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về giấy đề nghị đăng kí kinh doanh hộ kinh doanh
  Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

  12021

 • Ho so dang ki kinh doanh cong ty hop danh8 trang

  Nếu bạn đang có ý định thành lập công ty hợp danh thì nên tham khảo kỹ hồ sơ đăng kí kinh doanh công ty hợp danh. Có thể hiểu nôm na công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp có ít nhất hai thành viên trở lên làm chủ sở hữu chung của công ty và công ty này sẽ hoạt động kinh doanh dưới một tên chung, đối với các chủ sở hữu được gọi là thành viên hợp danh bạn nhé. Bạn nên tìm hiểu kỹ hồ sơ, quy trình thủ tục để tránh những sai sót, ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm mẫu biên nhận hồ sơ để sử dụng vào công việc quản lý nhân sự, quản lý doanh nghiệp bạn nhé.
  Hồ sơ đăng kí kinh doanh công ty hợp danh

  234

Bình luận bằng Facebook

Mẫu hồ sơ đăng ký kinh doanhTải ngay

/ 4