TaiNgon

Tạo USB boot với Linux Mint 11

hongnguyen 8 trang Dung lượng: Lượt tải: 7

Thích ngay để tải không cần chờ
40

Tài liệu thường tải cùng