Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Thời gian tạm ngừng. Thời điểm kết thúc. Ngày. Tháng. Năm. Lý do tạm ngừng

hungthenguyen

Số trang: 3 Lượt xem: 92 Lượt tải: 3 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

31/01/2018

Tªn doanh nghiÖp Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Sè: .......... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
---------------------------------------
Th«ng b¸o t¹m ngõng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp

KÝnh göi: Phßng ®¨ng ký kinh doanh ...............................
Tªn doanh nghiÖp: (ghi b»ng ch÷ in
hoa) ....................................................................
...........................................................................................................................
...........
GiÊy chøng nhËn §KKD sè: .................CÊp
ngµy: ....................................................
§Þa chØ trÞ së chÝnh cña doanh
nghiÖp:.........................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.................................
§iÖn tho¹i: ...............................
Fax: .........................................................................
Ngµnh nghÒ kinh doanh:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.............................................................................
Th«ng b¸o t¹m ngõng ho¹t ®éng nh sau:
Thêi gian t¹m
ngõng: ..................................................................................................
Thêi ®iÓm b¾t ®Çu t¹m ngõng: ngµy ............ Th¸ng
.......................N¨m ...................
Thêi ®iÓm kÕt thóc: .............. ngµy ..........Th¸ng ..........
n¨m .....................................
Lý do t¹m
ngõng: ...............................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...................................................................
Doanh nghiÖp cam kÕt vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc vµ hoµn to¸n
chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung th«ng b¸o nµy.
....... ngµy ..........th¸ng
...........n¨m.................
§¹i diÖn theo ph¸p luËt cña doanh
nghiÖp
(Ký, ®ãng dÊu vµ ghi râ hä tªn)

Tài liệu thường xem cùng

 • Thong bao ve dang ki kinh doanh2 trang

  Thông báo về việc đăng kí kinh doanh tại Việt Nam hiện nay được trình bày rất rõ ràng và cụ thể, các doanh nghiệp nào đang có nhu cầu thành lập thì đều có thể dễ dàng theo dõi cũng như cập nhật để trong quá trình thành lập đăng kí kinh doanh cho doanh nghiệp mình sẽ trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.
  Thông báo về đăng kí kinh doanh

  625

 • do an tot nghiep dang ky kinh doanh tren mang80 trang

  Tham khảo đồ án tốt nghiệp: Đăng ký kinh doanh trên mạng. Đồ án này được thực hiện nhằmgóp phần vào công cuộc xây dựng chính phủ điện tử và đồng thời cũng áp dụng công nghệ thông tin vào thực tiển cuộc sống. Tài liệu mang tính thực tế và bạn có thể ứng dụng được vào cuộc sống, nhất là đối với những hộ có ý định đăng ký kinh doanh trên mạng. Tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, câu hỏi dùng cho đồ án tốt nghiệp...
  Đồ án tốt nghiệp: Đăng ký kinh doanh trên mạng

  9029

 • Thanh lap doanh nghiep va dang ky kinh doanh3 trang

  Nếu có ý định thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh bạn cần tham khảo mẫu đơn mà chúng tôi giới thiệu sau đây nhé. Mẫu đơn này sẽ chỉ cho các bạn những bước cơ bản về thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh một cách bài bản, nhanh chóng. Bạn sẽ hiểu rõ hơn trước khi thành lập doanh nghiệp bản thân cần phải chuẩn bị những yếu tố cần thiết gì. Tham khảo thêm mẫu đơn đăng ký kinh doanh mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật để có được những kiến thức cần thiết nhất trước khi bắt tay vào "thương trường".
  Thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh

  217

 • Mau don dang ky kinh doanh doanh nghiep tu nhan

  Mẫu đơn đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân là văn bản hành chính được sử dụng trong trường hợp công ty, doanh nghiệp hoặc đơn vị sản xuất hàng hóa muốn đăng ký giấy phép kinh doanh. Thông thường, mẫu đơn đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân sẽ gồm có những nội dung cơ bản như tên người làm đơn, tên doanh nghiệp, trụ sở chính, tên giao dịch... Bạn đọc có thể download biểu mẫu này về và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu là đã có mẫu văn bản hoàn chỉnh mà không phải mất nhiều công sức tìm kiếm hoặc soạn thảo.
  Mẫu đơn đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

  21

Bình luận bằng Facebook

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệpTải ngay

/ 3