Thủ tục đăng kí kinh doanh

Thủ tục đăng kí kinh doanh là những thủ tục trình tự cần thiết khi bạn muốn tiến hành thành lập doanh nghiệp, mọi thủ tục cần phải tuân theo những quy định, yêu cầu của pháp luật nhà nước để đảm bảo tính thực thi cũng như pháp lý khi doanh nghiệp đi vào hoạt động không gặp phải khó khăn nào.

lhonghoa

Số trang: 0 Lượt xem: 1 Lượt tải: 0 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Thủ tục đăng kí kinh doanh

17/11/2016

Để cho các bạn đọc giả hiểu rõ hơn vê thủ tục đăng kí kinh doanh, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những trình tự thủ tục cần thiết nhất khi tiến hành đăng kí kinh doanh, mờ bạn đọc cùng tham khảo :
 1. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2006 03/2006/TT-BKH THÔNG TƯ Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh Thực hiện Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh (sau đây viết tắt là Nghị định số 88/2006/NĐ-CP), nhằm thực hiện việc đăng ký kinh doanh thống nhất trên phạm vi toàn quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP như sau: I. Hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động 1. Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh a) Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với từng loại hình doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện theo quy định tại các Điều 14, 15, 16 và khoản 1, khoản 2 Điều 38 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP. b) Giấy Đề nghị đăng ký kinh doanh thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. c) Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập, người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh a) Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP. b) Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. II. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
 2. 2 III. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 1. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các Điều 19, 20, 21; đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 24; đăng ký kinh doanh đối với trường hợp bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định tại các Điều 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 38 và 41 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP. a) Trong trường hợp người thành lập doanh nghiệp ủy quyền cho người đại diện của mình làm thủ tục đăng ký kinh doanh, khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đề nghị người được ủy quyền xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP và văn bản ủy quyền . b) Giấy biên nhận quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP thực hiện theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này. c) Thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh về nội dung cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP thực hiện theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này. d) Thông báo của doanh nghiệp, hộ kinh doanh về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh quy định tại các Điều 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. đ) Khi thay đổi các nội dung đã đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện để được đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu quy định tại Phụ lục IV. Trường hợp thay đổi tên chi nhánh, văn phòng đại diện có địa chỉ nằm ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, kèm theo thông báo, phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Khi thay đổi tên, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính về việc đã thay đổi tên, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, để được đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 3. 3 e) Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện để nộp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chấm dứt hoạt động. Đối với công ty, kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện; đồng thời gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, để được đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 2. Người thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử. Trong trường hợp này, sau khi xem xét hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho người thành lập doanh nghiệp các nội dung cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) hoặc thời điểm đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thời hạn thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP. Khi đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người thành lập doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh bằng giấy quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ- CP để cơ quan đăng ký kinh doanh đối chiếu và lưu hồ sơ. Quy định này cũng áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh. 3. Mã ngành, nghề đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ có ý nghĩa trong công tác thống kê. IV. Đăng ký kinh doanh đối với công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập 1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP. 2. Trường hợp doang nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện nằm ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi, sáp nhập thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện để thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện. V. Mã số đăng ký kinh doanh 1. Đối với doanh nghiệp Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định như sau:
 4. 4 - Mã cấp tỉnh: 2 ký tự, theo Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này. - Mã hình thức tổ chức: 1 ký tự, 0 là doanh nghiệp, 1 là chi nhánh, 2 là văn phòng đại diện. - Mã loại hình doanh nghiệp: 1 ký tự, 1 là doanh nghiệp tư nhân, 2 là công ty TNHH có 2 thành viên trở lên, 3 là công ty cổ phần, 4 là công ty TNHH một thành viên, 5 là công ty hợp danh. - Mã số thứ tự của doanh nghiệp: 6 ký tự, từ 000001 đến 999999. 2. Đối với hộ kinh doanh Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định như sau: - Mã cấp tỉnh: 2 ký tự, theo Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này - Mã cấp huyện: 1 ký tự, theo phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này. - Mã loại hình: 1 ký tự, 8 = hộ kinh doanh. - Số thứ tự hộ kinh doanh: 6 ký tự, từ 000001 đến 999999. VI. đăng ký tạm ngừng kinh doanh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 41 và Điều 43 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP thực hiện theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quy định tại Điều 46 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP thực hiện theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này. VII. Thông báo và lưu giữ nội dung đăng ký kinh doanh 1. Việc cung cấp thông tin quy định tại khoản 2 Điều 22 và khoản 5 Điều 38 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP thực hiện theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Khi giải quyết đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh ghi thông tin nội dung đăng ký kinh doanh vào sổ đăng ký kinh doanh lưu giữ tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký kinh doanh có thể là những tệp tin điện tử. 3. Đối với Phòng đăng ký kinh doanh các tỉnh đã nối mạng với Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngoài việc thực hiện các quy định tại các điểm 1, 2 Mục này, khi giải quyết đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm truyền số liệu về Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 5. 5 4. Các cá nhân, tổ chức có thể yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp trong phạm vi địa phương và trả lệ phí theo qui định của pháp luật. VIII. Điều khoản thi hành Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2004/TT-BKH ngày 29 tháng 6 năm 2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung. Bộ trưởng Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, (đã ký) cơ quan thuộc Chính phủ; - Toà án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC; - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; Võ Hồng Phúc - Sở KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Website Chính phủ, Ban Điều hành 112; - Công báo - Các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ KH&ĐT - Lưu: VP, PTDN (7)

Xem thêm

thủ tục đăng kí giấy phép kinh doanh, thủ tục đăng kí địa điểm kinh doanh, thủ tục đăng kí kinh doanh tạp hóa, thủ tục đăng kí kinh doanh cơ sở sản xuất

Tài liệu thường xem cùng

 • Ho so dang ki kinh doanh cong ty hop danh8 trang

  Nếu bạn đang có ý định thành lập công ty hợp danh thì nên tham khảo kỹ hồ sơ đăng kí kinh doanh công ty hợp danh. Có thể hiểu nôm na công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp có ít nhất hai thành viên trở lên làm chủ sở hữu chung của công ty và công ty này sẽ hoạt động kinh doanh dưới một tên chung, đối với các chủ sở hữu được gọi là thành viên hợp danh bạn nhé. Bạn nên tìm hiểu kỹ hồ sơ, quy trình thủ tục để tránh những sai sót, ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm mẫu biên nhận hồ sơ để sử dụng vào công việc quản lý nhân sự, quản lý doanh nghiệp bạn nhé.
  Hồ sơ đăng kí kinh doanh công ty hợp danh

  234

 • Thu tuc ho so dang ki thue8 trang

  1.Đề nghị cấp MST (Mẫu số 07-MST do cơ quan thuế cấp)2.Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo các bản kê (nếu có) (Mẫu số 01-ĐK-TCT màu xanh do cơ quan Thuế cấp) 3.Giấy chứng nhận ĐKKD (bản sao có công chứng).4.Quyết định thành lập doanh nghiệp (bản sao).
  Thủ tục hồ sơ đăng kí thuế

  152

 • Thu tuc dang ki thue2 trang

  Thủ tục đăng kí thuế được tiến hành trong quá trình đăng ký kinh doanh khi đã nhận được giấy phép kinh doanh sẽ bắt đầu tiến hành đăng kí thuế, các doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp thuế tại các cơ quan thuế nếu trong quá trình xem xét phê duyệt đủ hồ sơ thủ tục thì doanh nghiệp sẽ được cấp giấy mã số thuế cho doanh nghiệp của mình.
  Thủ tục đăng kí thuế

  429

 • Thu tuc tien hanh thanh lap doanh nghiep7 trang

  Nếu bạn đang sở hữu một ý tưởng kinh doanh sáng sủa, đừng ngần ngại bắt tay cùng bạn bè hay nỗ lực tự thân để thành lập một doanh nghiệp. Thủ tục tiến hành thành lập doanh nghiệp ngày nay không quá phức tạp. Khi tuân thủ chặt chẽ những bước sau thì những nhà kinh doanh trẻ có thể dễ dàng sở hữu một doanh nghiệp hợp pháp để phát triển ý tưởng kinh doanh của mình. Bạn có thể tham khảo thêm hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty hợp doanh để biết được cách làm thủ tục một cách chính xác, nhanh gọn nhất bạn nhé,.
  Thủ tục tiến hành thành lập doanh nghiệp

  10

Bình luận bằng Facebook

Thủ tục đăng kí kinh doanhTải ngay

/ 0