Văn TTS tháng thứ 6, Ban KHTN - Lần làm bài thứ 2

Thời gian: 60 phút Số lượt trắc nghiệm: 1,452

Câu thơ
"Người đi, thi hứng bỗng thêm nồng"
(Giải đi sớm - Hồ Chí Minh)
nên hiểu như thế nào?Trước Cách mạng, Nguyễn Tuân chủ yếu viết về ba đề tài : Chủ nghĩa xê dịch, vang bóng một thời và đời sống trụy lạc, khủng hoảng; sau Cách mạng, ông hăng hái tham gia kháng chiến. Hãy tìm nhận xét nào dưới đây trích sai dẫn chứng?Những bài thơ trong tập Nhật ký trong tù được Hồ Chí Minh sáng tác chủ yếu không phải với mục đích nào?Nhà văn Trung Hoa nào đã cung kính gọi tác giả Nhật kí trong tù là một bậc "Đại trí, đại nhân, đại dũng"?"Một hòn ấy trông nghiêng nghiêng thì như là đang hất hàm hỏi cái thuyền phải xưng tên tuổi trước khi giao chiến."
(Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân)
Câu văn trên đây sử dụng phép tu từ nghệ thuật nào?Tác phẩm nào sau đây không phải là trường ca?Nhận xét nào dưới đây không chính xác về Tố Hữu?"Mình về mình có nhớ ta
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng"
(Việt Bắc – Tố Hữu)
Trong hai dòng thơ trên, mười lăm năm là để chỉ thời gianNhận xét nào sau đây lí giải chính xác nhất về nguyên nhân Thị Nở lại xấu đến dị ngợm như vậy?
Khi tái hiện bức tranh hiện thực nhà tù và xã hội Trung Hoa thời Tưởng Giới Thạch, với dụng ý phê phán, tác giả Nhật kí trong tù, chủ yếu sử dụng bút pháp gì?

Câu thơ
"Người đi, thi hứng bỗng thêm nồng"
(Giải đi sớm - Hồ Chí Minh)
nên hiểu như thế nào?Trước Cách mạng, Nguyễn Tuân chủ yếu viết về ba đề tài : Chủ nghĩa xê dịch, vang bóng một thời và đời sống trụy lạc, khủng hoảng; sau Cách mạng, ông hăng hái tham gia kháng chiến. Hãy tìm nhận xét nào dưới đây trích sai dẫn chứng?Những bài thơ trong tập Nhật ký trong tù được Hồ Chí Minh sáng tác chủ yếu không phải với mục đích nào?Nhà văn Trung Hoa nào đã cung kính gọi tác giả Nhật kí trong tù là một bậc "Đại trí, đại nhân, đại dũng"?"Một hòn ấy trông nghiêng nghiêng thì như là đang hất hàm hỏi cái thuyền phải xưng tên tuổi trước khi giao chiến."
(Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân)
Câu văn trên đây sử dụng phép tu từ nghệ thuật nào?Tác phẩm nào sau đây không phải là trường ca?Nhận xét nào dưới đây không chính xác về Tố Hữu?"Mình về mình có nhớ ta
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng"
(Việt Bắc – Tố Hữu)
Trong hai dòng thơ trên, mười lăm năm là để chỉ thời gianNhận xét nào sau đây lí giải chính xác nhất về nguyên nhân Thị Nở lại xấu đến dị ngợm như vậy?
Khi tái hiện bức tranh hiện thực nhà tù và xã hội Trung Hoa thời Tưởng Giới Thạch, với dụng ý phê phán, tác giả Nhật kí trong tù, chủ yếu sử dụng bút pháp gì?

Câu thơ
"Người đi, thi hứng bỗng thêm nồng"
(Giải đi sớm - Hồ Chí Minh)
nên hiểu như thế nào?Trước Cách mạng, Nguyễn Tuân chủ yếu viết về ba đề tài : Chủ nghĩa xê dịch, vang bóng một thời và đời sống trụy lạc, khủng hoảng; sau Cách mạng, ông hăng hái tham gia kháng chiến. Hãy tìm nhận xét nào dưới đây trích sai dẫn chứng?Những bài thơ trong tập Nhật ký trong tù được Hồ Chí Minh sáng tác chủ yếu không phải với mục đích nào?Nhà văn Trung Hoa nào đã cung kính gọi tác giả Nhật kí trong tù là một bậc "Đại trí, đại nhân, đại dũng"?"Một hòn ấy trông nghiêng nghiêng thì như là đang hất hàm hỏi cái thuyền phải xưng tên tuổi trước khi giao chiến."
(Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân)
Câu văn trên đây sử dụng phép tu từ nghệ thuật nào?Tác phẩm nào sau đây không phải là trường ca?Nhận xét nào dưới đây không chính xác về Tố Hữu?"Mình về mình có nhớ ta
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng"
(Việt Bắc – Tố Hữu)
Trong hai dòng thơ trên, mười lăm năm là để chỉ thời gianNhận xét nào sau đây lí giải chính xác nhất về nguyên nhân Thị Nở lại xấu đến dị ngợm như vậy?
Khi tái hiện bức tranh hiện thực nhà tù và xã hội Trung Hoa thời Tưởng Giới Thạch, với dụng ý phê phán, tác giả Nhật kí trong tù, chủ yếu sử dụng bút pháp gì?

Câu thơ
"Người đi, thi hứng bỗng thêm nồng"
(Giải đi sớm - Hồ Chí Minh)
nên hiểu như thế nào?Trước Cách mạng, Nguyễn Tuân chủ yếu viết về ba đề tài : Chủ nghĩa xê dịch, vang bóng một thời và đời sống trụy lạc, khủng hoảng; sau Cách mạng, ông hăng hái tham gia kháng chiến. Hãy tìm nhận xét nào dưới đây trích sai dẫn chứng?Những bài thơ trong tập Nhật ký trong tù được Hồ Chí Minh sáng tác chủ yếu không phải với mục đích nào?Nhà văn Trung Hoa nào đã cung kính gọi tác giả Nhật kí trong tù là một bậc "Đại trí, đại nhân, đại dũng"?"Một hòn ấy trông nghiêng nghiêng thì như là đang hất hàm hỏi cái thuyền phải xưng tên tuổi trước khi giao chiến."
(Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân)
Câu văn trên đây sử dụng phép tu từ nghệ thuật nào?Tác phẩm nào sau đây không phải là trường ca?Nhận xét nào dưới đây không chính xác về Tố Hữu?"Mình về mình có nhớ ta
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng"
(Việt Bắc – Tố Hữu)
Trong hai dòng thơ trên, mười lăm năm là để chỉ thời gianNhận xét nào sau đây lí giải chính xác nhất về nguyên nhân Thị Nở lại xấu đến dị ngợm như vậy?
Khi tái hiện bức tranh hiện thực nhà tù và xã hội Trung Hoa thời Tưởng Giới Thạch, với dụng ý phê phán, tác giả Nhật kí trong tù, chủ yếu sử dụng bút pháp gì?

Bình luận bằng Facebook